ادامه مطلب...

شهرداری نگین شهر در نظر دارد بر اساس مصوبه 196 مورخه97/3/29 شورای اسلامی نگین شهر نسبت به خرید تجهیزات و دستگاه های یک خط کامل مود فاید از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت فروش دستگاه مذکور را دارند می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ 97/4/11 لغایت آخر وقت اداری 97/4/20 به امور مالی شهرداری نگین شهر یا به سایت شهرداری نگین شهر به آدرس اینترنتی : www.neginshahrcity.ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه آن در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه)  پاکت ب (اساسنامه ، مدارک شرکت در مناقصه ) و پاکت ج ( پیشنهاد قیمت ) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری نگین شهر اقدام نمایند .

((شرایط اسناد و مدارک مورد مناقصه عمومی ))

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه شرایط تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشند .

* تضمین شرکت در مناقصه 200/000/000 ر یال تعیین و به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب جاری  0107372627008 نزد بانک ملی شعبه آزادشهر به نام شهرداری نگین شهر به مدت تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه را در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف ، اساسنامه ،و مدارک شرکت در مناقصه در پاکت ب و پیشنهاد آنالیز قیمت در پاکت ج به صورت پلمل شده در زمان تعیین شده در متن اگهی و شرایط اسناد و مدارک مورد نیاز مناقصه می باشند.

* معیار و روش ارزیابی کیفی و کمی که شرکت کنندگان بر اساس رزومه ( به همراه قرار دادهای مربوطه) اجرای پروژه های مشابه تعیین می گردد.

* هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

*مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین برای معاملات دولتی و شهرداری مبلغ پیش پرداخت تا سقف 10 درصد با نظر کارفرما و تضمین حسن انجام کار تعهدات حداقل 10 درصد مبلغ اولیه پیمان اخذ ف پرداخت و مستهلک می گردد.

*شهرداری در رد و یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار بوده و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

* مدت زمان تحویل سه ماه می باشد ( از تاریخ اول مرداد لغایت پایان مهر ماه )

* پاکت اسناد مناقصه در روز پنج شنبه 97/4/21 راس ساعت 14 بعد از ظهر در محل شهرداری بازگشایی می گردد.

* مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت 7 روز تعیین و پس از موافقت شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.

چنانچه برنده اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب اولویت در زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری ( 14 روز به استثنای ایام تعطیل) به نفع شهرداری ظبط و مناقصه تجدید می گردد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1- 01735773770 تماس حاصل فرمائید .

قاسم سمیعی

شهردار نگین شهرادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

سال 1395

شهردار نگین شهر

مهندس قاسم سمیعی

شهردار نگین شهر

تلفن تماس با شهردار

 017-35773777

ملاقات عمومی با شهردار

روزهای سه شنبه

پیوندها